Beranda      Pemda      Kontak     Perizinan
Log in

SUB BIDANG KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Tugas Pokok

mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

  1. penyusunan program kerja Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
  2. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang besifat spesifik di bidang Kerjasama Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. pembinaan dan pengawasan di bidang kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kerjasama penanaman modal;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. pelaksanaan tugas lain di bidang kerjasama penanaman modal yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Kepala Sub Bidang